Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja „JESZCZE”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Agnieszkę Nalewczyńską, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 listopada 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Knap w Warszawie,repertorium A nr 4345/2020 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja działa na obszarze Polski. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, angielskiego odpowiednika nazwy Fundacji lub innego odpowiednika w języku obcym.
 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 6. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 7. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do sprawzdrowia.
 8. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnymcelu działania.
 9. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 10. Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku dodziałalności statutowej.
 11. Fundacja po spełnieniu warunków przewidzianych przez prawo może ubiegać się o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego i w tym celu przeprowadzić procedurę zmiany Statutu, jeżeli taka zmiana będzie konieczna, w tym także w celu zmiany celów statutowych Fundacji oraz struktury organizacyjnej i organów Fundacji.

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

 1. Cele Fundacji są następujące:
 • niesienie wszechstronnej pomocy kobietom w zakresie dostępu do antykoncepcji,a także edukacji ginekologicznej oraz wspieranie wszelkich lokalnych i regionalnych inicjatyw w tym przedmiocie,
 • dążenie do systematycznej poprawy warunków dostępu do antykoncepcji,
 • ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy zdnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018, poz. 2190), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ginekologii i położnictwa,
 • podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznejna temat ginekologii i edukacji seksualnej,
 • działalność charytatywna,
 • wsparcie psychologiczne kobiet w kwestiach związanych z planowaniem ciąży, jej przebiegiem a także innych związanych z celami Fundacji,
 • działalność na rzecz niedyskryminacji kobiet,
 • organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i profilaktycznych,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych,przedstawicieli mediów i środowisk twórczych.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • organizowanie działań promujących zdrowie,
 • organizowanie, wspomaganie i promowanie działalności leczniczej, inicjatyw w zakresie rozwoju nauk medycznych i nowoczesnej medycyny oraz inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, naukowym i charytatywnym,
 • udzielanie wsparcia finansowego instytucjom i osobom realizującym programy zatwierdzone przez Fundację,
 • inicjowanie, prowadzenie i finansowanie badań i prac przygotowawczych dla tworzenia programów lokalnych w zakresie dostępu do antykoncepcji, świadomości i edukacji zdrowotnej, także wśród młodzieży,
 • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 • upowszechnianie i propagowanie najnowszych wyników badań w zakresie określonym celami statutowymi Fundacji,
 • prowadzenie programów medycznych, programów profilaktycznych i działalności leczniczej,
 • gromadzenie środków finansowych (między innymi darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych), a także innych zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów statutowych Fundacji,
 • wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia w zakresie celów statutowych Fundacji,
 • edukację z zakresu profilaktyki zdrowia i nauk medycznych,
 • organizowanie sympozjów i konferencji naukowych, szkoleń oraz wystaw,
 • wydawanie własnych materiałów informacyjnych i wydawnictw oraz wspieranie wydawnictw medycznych i popularyzatorskich,
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • promocję ochrony zdrowia,

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 2.100,00 zł (dwa tysiące sto złotych) ustanowiony w oświadczeniu woli oustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • aukcji internetowych,
 • Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich lub wybranych celów statutowych Fundacji, o ile podmioty przekazujące, darczyńcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza i ogłasza (publikuje) Zarząd Fundacji.

Rozdział 4. Organy Fundacji

 1. Organem Fundacji jest:Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym powoływanym przez Fundatora naokres 3 lat. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy.
 3. Fundator może wchodzić w skład zarządu lub może być pełnomocnikiem Fundacji.
 4. O obsadzie funkcji członków Zarządu decyduje Fundator.
 5. Pierwszym, powołanym przez Fundatora na okres 3 lat jest dwuosobowy Zarząd, którego Prezesem jest Agnieszka Nalewczyńska, a Wiceprezesem Monika Orzechowska – Kossek.
 6. Fundacja w przypadku Zarządu wieloosobowego reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu samodzielnie, Wiceprezesa Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje Prezes Zarządu.
 7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy:
 • tworzenie i realizowanie programów działania Fundacji,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 • prowadzenie rachunkowości Fundacji,
 • zatrudnianie pracowników Fundacji w działalności statutowej,
 • tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji,
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie złożenia wniosku do Fundatora o zmianę Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową,złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.
 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, chyba że Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równomiernego rozłożenia głosów decyduje głos PrezesaZarządu Fundacji. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnejinicjatywy lub na wniosek Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu Fundacji.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lubWiceprezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź pełnomocnik Fundacji jeżeli został ustanowiony.

ROZDZIAŁ 5: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tymzakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

1) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziejniesklasyfikowana

2) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

3) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

4) 58.11.Z Wydawanie książek

5) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

6) 63.12.Z Działalność portali internetowych,

7) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziejniesklasyfikowana,

8) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 1. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, z tym jednak, że na rachunku bieżącym Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co najmniej połowy Funduszu Założycielskiego. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych nadziałalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.
 2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnychna realizacje celów statutowych Fundacji.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest bezpośrednio przez Fundację lub w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej „zakładami”.
 4. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownikówzakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 5. Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
 6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających nawynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową zgodnie zprzepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarkiuspołecznionej.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały,zakłady, filie, a także przystępować Fundacji do spółek i fundacji w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji.
 4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na funkcjonowanie organizacji prowadzącej działalność odpowiadającą statutowym celom likwidowanej Fundacji.
 5. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator, na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 6. Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora, zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 5 listopada 2020 r.

………………………….

Fundator