Regulamin wydarzenia „Kobieta jeszcze intymniej”

1. Pojęcia w regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Wydarzenie – konferencja pt. „Kobieta jeszcze intymniej”, która odbędzie się 30 września 2023 r. Konferencja jest skierowana do kobiet. Konferencja ma charakter edukacyjny. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości seksualnej i zdrowotnej kobiet.
 3. Organizator – Fundacja Jeszcze, ul. Sarmacka 13, lok. 129, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000880099, posiadająca numer NIP: 9512513629, REGON: 388051413.
 4. Uczestnik – osoby, które na podstawie biletu zakupionego przez platformę EVENEA będą  przebywały na terenie, na którym Wydarzenie jest organizowane.
 5. Bilet wstępu – bilet upoważniający do wstępu na Wydarzenie, którego zakupu można dokonać online za pośrednictwem platformy EVENEA.
 6. Teren Wydarzenia – hotel, w którym odbędzie się wydarzenie – Holiday Inn Resort Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 8. Siła wyższa – każde zdarzenie poza kontrolą Organizatora, takie jak zdarzenie losowe, wojna, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież sprzętu, atak cybernetyczny, strajk, lockdown, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane organizacją i uczestnictwem w Wydarzeniu, w szczególności określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników związane z rejestracją na Wydarzenie oraz uczestnictwem w Wydarzeniu, zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora oraz zasady odpowiedzialności Organizatora w związku z organizacją Wydarzenia. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://fundacjajeszcze.com.pl/
 2. Przed zakupem Biletu, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Termin zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu, termin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia ogłoszone są na stronie internetowej https://fundacjajeszcze.com.pl/.
 4. Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa.

3. Bilety wstępu

 1. Zakup Biletu wstępu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenia.
 2. Wstęp na Teren Wydarzenia jest możliwy wyłącznie po okazaniu ważnego biletu wstępu, który można nabyć za pośrednictwem platformy internetowej EVENEA.
 3. Bilet wstępu może być wydrukowany lub wyświetlony na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie stanowi dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu.
 4. W przypadku zgubienia Biletu wstępu, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić serwis sprzedaży , w którym dokonano zakupu, w celu uzyskania duplikatu.
 5. Organizator ma prawo do kontroli Biletu wstępu w dowolnym momencie trwania Wydarzenia.
 6. Koszt biletu podstawowego wynosi 69,69 PLN i upoważnia do wejścia na salę wykładową konferencji. Posiadając bilet podstawowy, można dokupić bilet warsztatowy za 39,00 PLN który upoważnia do wejścia do sali warsztatowej – na wybrany przez uczestnika podczas zakupu warsztat. Cały dochód zostanie przekazany na cele statutowe Organizatora.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w ciągu 14 dni od dnia zakupu Biletu wstępu bez podania   poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail: magda@fundacjajeszcze.pl (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),. Po upływie wskazanego terminu zwrot lub wymiana Biletu wstępu są możliwe tylko w przypadku odwołania Wydarzenia lub istotnej zmiany miejsca lub terminu Wydarzenia.
 8. W celu rezygnacji z udziału w Wydarzeniu Uczestnik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 7 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość zakończenia umowy przez Uczestnika.
 10. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Wydarzenia bez rekompensaty dla posiadacza Biletu wstępu. Takie zmiany nie stanowią podstawy do zwrotu Biletu wstępu przez Uczestnika ani podstawy do reklamacji.

4. Obowiązki Organizatora oraz Uczestników

 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Organizator ma prawo wezwać Uczestników, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów do opuszczenia Terenu Wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie należy się zwrot pieniędzy za Bilet wstępu.
 3. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na Terenie Wydarzenia.
 4. Zabrania się wnosić na Teren Wydarzenia broń, alkohol, niebezpieczne przedmioty i narzędzia, materiały wybuchowe i pirotechniczne, środki odurzające i substancje psychotropowe, środki trujące, które według oceny Organizatora mogą stanowić zagrożenie.

5. Uczestnictwo w Imprezie

 1. Organizator zapewnia osobom z niepełnosprawnościami udogodnienia zależne od obiektu, w którym odbywa się Wydarzenia. Osobie niepełnosprawnej o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobie niewidomej, przysługuje bezpłatny Bilet wstępu dla opiekuna oraz możliwość wejścia na Teren Wydarzenia psa przewodnika osoby niewidomej.
 2. Na Terenie Wydarzenia surowo zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, reklamowej lub promocyjnej bez uprzedniej autoryzacji ze strony Organizatora.

6. Odpowiedzialność

 1. Uczestnik odpowiada za swoje rzeczy w miejscu Wydarzenia.
 2. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas Wydarzenia, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym odbywa się Wydarzenie.

7. Siła wyższa

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Uczestników Wydarzenia za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

8. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

 1. Organizator, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO, zastrzega sobie prawo do dokumentowania Imprezy poprzez utrwalanie jej przebiegu za pomocą fotografii, nagrań wideo oraz dźwiękowych. Takie utrwalenia mają charakter dokumentacyjny, edukacyjny oraz promocyjno-marketingowy i mogą obejmować zarówno wizerunek Uczestników, jak i ich zachowania. Istnieje możliwość transmitowania Imprezy na żywo.
 2. Fundacja Jeszcze zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie ochrony prywatności uczestników, nieujawniania danych osobowych bez zgody oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem, w rozumieniu RODO, danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora w celu prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz obsługą Wydarzenia, a w szczególności w związku z: (i) przesłaniem na wskazany adres e-mail zaproszenia do wzięcia udziału w Wydarzeniu (ii) przesłaniem na wskazany adres e-mail komunikatów, niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej organizacji i obsługi Wydarzenia.
 3. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi w zgłoszeniu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacji Umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, którymi są działania podjęte przez Organizatora w celu prawidłowego wykonania Umowy.
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie wystawienia rachunku za Wydarzenie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane oraz zabezpieczone przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami RODO, także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w sytuacji gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Dostęp do danych osobowych będzie posiadał upoważniony personel Organizatora oraz podmiotów przetwarzających, w szczególności personel dostawców świadczących usługi wsparcia i obsługi systemów teleinformatycznych Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2 powyżej.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo (w zakresie znajdującym zastosowanie i określonym przepisami RODO) do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz otrzymania kopii dotyczących go danych osobowych. Wszystkie powyżej wskazane prawa mogą być realizowane poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: magda@fundacjajeszcze.pl. W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie przed Wydarzeniem. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Fundacji Jeszcze.
 2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z uczestnictwa w Wydarzeniu strony będą dążyć do ich rozwiązania drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, sporów dotyczących Wydarzenia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji Jeszcze. W przypadku ewentualnych pytań należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: magda@fundacjajeszcze.pl.

W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między Regulaminem a innymi dokumentami lub ogłoszeniami dotyczącymi Imprezy, pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin.